Reklamačný poriadok

1. VYMEDZENIE POJMOV

Pre účely tohto Reklamačného poriadku majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

„Predávajúci“ je obchodná spoločnosť CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice,  IČO: 31 732 666 so sídlom Čermeľská cesta 1, Košice 040 01 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 8319/V, tel.: +421 55 633 74 91, mail: info@conex-trade.sk

„Kupujúci“ je spotrebiteľ nakupujúci tovary od predávajúceho.

„Spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Podnikateľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a každý kupujúci, ktorý nemá postavenie spotrebiteľa, a to najmä:

a, osoba zapísaná v obchodnom registri,

b, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c,osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov;

„Orgán dozoru“ je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Ústredný Inšpektorát SOI, P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, tel. č.  +421 2/58 27 21 59, http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi .

„Reklamácia“ je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

Zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou sa riadi ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“).

 

2. REKLAMAČNÝ PORIADOK

2.1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob reklamácie a postup pri riešení reklamácií. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom a zákonom ochrane spotrebiteľa.

2.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, ak sa na tovar vzťahuje záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

2.3. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho osobne, alebo doručením tovaru na adresu sídla predávajúceho. V prípade pochybností môže kupujúci vždy uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet na adrese sídla predávajúceho:

CONEX – TRADE, spol. s r.o. Košice Čermeľská cesta 1, Košice 040 01 Tel.: 055 633 74 391
Email: info@conex-trade.sk

2.4. Kupujúci je pri reklamácii povinný označiť druh a rozsah vád tovaru. Dňom uplatnenia reklamácie je deň, v ktorý boli splnené obe vyššie uvedené podmienky.

2.5. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej predávajúci presne označí chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa a poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka.

2.6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2.7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

2.8. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.

2.9. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak nedôjde k vybaveniu reklamácie v uvedenej lehote má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

2.10. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

2.11. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

2.12. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

2.13. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

2.14. Pre účely reklamácie sa:

2.14.1. za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát,

2.14.2. za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne,

2.14.3. za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.